Povinně zveřejňované informace - obec Orlické Záhoří

   

1.Název

Orlické Záhoří

2.Důvod a způsob založení

Obec Orlické Záhoří jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

3.Organizační struktura

Starosta:
Vojtěch Špinler

Místostarosta:
Karel VychytilZastupitelé

Otto Turek
Mgr. Milan Greguš
Antonín Špinler
Michaela Nestrojilová
Roman Lukáč

Příspěvkové organizace zřízené obcí:

Mateřská a základní škola Orlické Záhoří

4.Kontaktní spojení

tel: + 420 494 593 143
www:www.orlickezahori.eu
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: x5ea6bu

Bankovní spojení:

 Č.ú.: 1240015329/0800

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Adresa sídla:

Orlické Záhoří 34

517 64  Orlické Záhoří

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Orlické Záhoří 34

517 64  Orlické Záhoří

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:

Pondělí         7:00 – 11:00 12:00 – 16:00

Středa          7:00 – 11:00 12:00 – 16:00

4.4 Telefonní čísla

Tel: + 420 494 593 143

Mob.:+420 602 276 862

4.5 Číslo faxu

4.6 Adresa internetové stránky

www:www.orlickezahori.eu

4.7 Adresa e-podatelny

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: x5ea6bu

5. Případné platby lze poukázat

Č.účtu:1240015329/0800

6. IČO

00275204

7. DIČ

CZ00275204

8. Dokumenty, tiskopisy

Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Územní plán obce - Bedřichovka - Trčkov

Územní plán obce - Kunštát - Jadrná

Územní plán obce - Černá Voda

Zpráva o uplatňování ÚP OZ za období 08/2015 - 04/2021

8.2 Rozpočet

      Rozpočtová opatření

      Rozpočet, rozp.výhled

      Účetní závěrky

      Závěrečné účty

  

 http://orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpoctova-opatreni

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpocet

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpocet

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpocet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

   
 
 

11. Předpisy

-       

 •  zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 •  zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 •  zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 •  zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 •  zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 •  zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 •  zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 •  zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 •  Platné obecně závazné vyhlášky
 •  Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce 
 GDPR  Informace o zpracování osobních údajů

11.1 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz http://orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/vyhlasky. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

-

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník úhrad byl schválen 3.6. 2020, uveřejněn zde.

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

-

13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy zde.

13.2 Výhradní licence

Obec Orlické Záhoří v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. Výhradní licence zde.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2023

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2020  - vyřízeno OÚ

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok  2017

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2020

rok 2021

rok 2022

rok 2023

  

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 24.07.2020 

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 05.10.2020

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb - ze dne 23.3.2021

 Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb - 2022

 Poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. - ze dne 10.10.2023

Orlické Záhoří © 2023 Vytvořila: Monika Vrkoslavová, Bonnydesign.cz, K, T, O L