14.05.2021 30.06.2021 Návrh Závěrečného účtu Obce Orlické Záhoří za rok 2020

                                                 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodařeí Obce Orlické Záhoří za rok 2020

                                                 Záznam o projednání Obec x HKK

                                                 Opatření k nápravě

                                                 Závěrečný účet - sestava Fenix

                                                 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - FIN  

                                                 Rozvaha

                                                 Výkaz zisku a ztráty

                                                 Příloha účetní závěrky

                                                 Inventarizační zpráva za rok 2020

                                                 Zápis z kontroly hospodaření ZŠ a MŠ Orlické Záhoří + sestava

                                                 Zápis z kontroly hospodaření SKI Areálu Orlické Záhoří + sestavy

Ocenění