Povinně zveřejňované informace - obecOrlické Záhoří

   

1.Název

Orlické Záhoří

2.Důvod a způsob založení

 

Obec Orlické Záhoří jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

3.Organizační struktura

Starosta:
Vojtěch Špinler

Místostarosta:
Ing. Libor Krček


Zastupitelé:
Karel Vychytil
Mgr. Milan Greguš
Antonín Špinler
Eva Poislová
Roman Lukáč

Příspěvkové organizace zřízené obcí:

Mateřská a základní škola Orlické Záhoří

4.Kontaktní spojení

tel: + 420 494 593 143
www:www.orlickezahori.eu
email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datová schránka: x5ea6bu

Bankovní spojení:

 Č.ú.: 1240015329/0800

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Adresa sídla:

Orlické Záhoří 34

517 64  Orlické Záhoří

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Orlické Záhoří 34

517 64  Orlické Záhoří

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny:

Pondělí         7:00 – 11:00 12:00 – 16:00

Středa          7:00 – 11:00 12:00 – 16:00

4.4 Telefonní čísla

Tel: + 420 494 593 143

Mob.:+420 602 276 862

4.5 Číslo faxu

+ 420 494 593 143

4.6 Adresa internetové stránky

www:www.orlickezahori.eu

4.7 Adresa e-podatelny

email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy

Datová schránka: x5ea6bu

5. Případné platby lze poukázat

Č.účtu:1240015329/0800

6. IČO

00275204

7. DIČ

CZ00275204

8. Dokumenty, tiskopisy

Žádost o povolení kácení stromů rostoucích mimo les

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

 

 

Územní plán obce - Bedřichovka - Trčkov

Územní plán obce - Kunštát - Jadrná

Územní plán obce - Černá Voda

 

8.2 Rozpočet

      Rozpočtová opatření

      Rozpočet, rozp.výhled

      Účetní závěrky

      Závěrečné účty

  

 http://orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpoctova-opatreni

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpocet

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpocet

 http://www.orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/rozpocet

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Opravné prostředky

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u správního orgánu, který napadené rozhodnutívydal - srov. § 81 a násl. správního řádu

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí správce daně lze podat odvolání ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí (resp. i před doručením rozhodnutí) u správce daně, jehož rozhodnutí je odvoláním napadeno – srov. § 109 a násl. daňového řádu

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

• proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí u povinného subjektu (obce), která napadené rozhodnutí vydala – srov. § 16 a násl. SvInf

-      proti postupu při vyřizování žádosti lze podat stížnost do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace u povinného subjektu (obce), která žádost nevyřídila, ačkoliv měla - srov. § 16a SvInf

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodinách.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

-         

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

14.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz http://orlickezahori.eu/index.php/orlicke-zahori/uredni-deska/vyhlasky. Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15. Úhrady za poskytování informací

-

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad je vypracován v souladu s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Sazebník úhrad byl schválen 3.6. 2020, uveřejněn zde.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 SvInf nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

-

16.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy zde.

16.2 Výhradní licence

Obec Orlické Záhoří v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence. Výhradní licence zde.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok  2017

18. Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

rok 2020

 

rok 2021

  

 

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 24.07.2020 

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. ze dne 05.10.2020

  Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb - ze dne 23.3.2021